Veel zorginstellingen hebben naast hun hoofdactiviteiten ook nog een rol in andere stichtingen en bv’s. The Gist adviseert zorgorganisaties over passende inrichting van de governance, om ondanks het afwijkende karakter van deelnemingen toch goed te kunnen sturen.

Hoewel de omvang van deelnemingen in termen van omzet en medewerkers vaak beperkt is kunnen ze van grote betekenis zijn. In positieve zin kunnen ze bijvoorbeeld bijdragen aan innovatie of vormgeven aan structurele samenwerking met externe partijen. Er kleven echter ook risico’s aan, bijvoorbeeld financiële verliezen of imagoschade. 

Psychiatrische thuiszorg is een intensieve manier om patiënten te begeleiden. Binnen de directie van een grote GGZ instelling werd overwogen om psychiatrische thuiszorg af te bouwen, om daarmee kosten te besparen. Maar wat zouden de gevolgen zijn voor de kwaliteit van zorg?

Door de introductie van de normatieve huisvestingscompoment gaan instellingen in de geestelijke gezondheidszorg een financieel risico lopen op hun vastgoedportefeuille. Voor de klant is een plan van aanpak ontwikkeld om de vastgoedportefeuille te saneren en te komen tot een vastgoedportefeuille die optimaal aansluit bij de zorgvisie. Belangrijke onderdelen uit de aanpak:

  • Integrale inventarisatie van de vastgoedportefeuille.
  • Scenario analyse om kansen en financiële risico’s in kaart te brengen.
  • Nauwe samenwerking tussen zorgmanagers, bedrijfsvoerders en financieel deskundigen bij het opstellen van besparingsopties en actieplan.

Een grote instelling voor geestelijke gezondheidszorg heeft in haar bedrijfsplan de ambitie uitgesproken om de kosten per patiënt te verlagen.

Daartoe is onder meer een omvangrijk programma gedefinieerd voor reductie van de indirecte kosten. De doelstelling is een kostenreductie van 20% in de periode 2010-2013.

Uniek in de aanpak zijn:

  • Aanpak per proces, in plaats van per organisatieonderdeel
  • Geen kaasschaaf, maar fundamentele aanpak via drietrapsraket: slimmer - soberder - schrappen
  • Intensieve monitoring van de implementatie, zodat de besparingen niet alleen op papier maar ook in werkelijkheid worden gerealiseerd